Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.


Regulamin

/

Regulamin serwisu internetowego marakon.pl


§1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu internetowego marakon.pl (dalej Serwis) jest spółka działająca pod firmą meetmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 3 lok. 247, 02-691 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480031, NIP nr 5213655443, REGON nr 146874757.
2. Wszelkie zawarte w Serwisie informacje stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami) (dalej Kodeks Cywilny).
3. Serwis świadczy usługi z zakresu wynajmowania sklepów internetowych oraz przygotowywania do nich grafiki.
4. Na żądanie klienta Serwis przesyła ofertę handlową. Oferta obowiązuje przez okres 30 dni od jej wysłania.


§2
KONTAKT

1. Kontakt z Serwisem możliwy jest:
a) telefonicznie, poprzez nawiązanie połączenia z jednym z numerów podanych w Serwisie od poniedziałku do soboty w godz. od 7.00 do 17.00,
b) elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail podany w Serwisie,
c) elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie i jego wysłanie poprzez kliknięcie w opcję „wyślij wiadomość”.
2. W przypadku kontaktu telefonicznego Serwis stara się jak najszybciej odpowiedzieć na przesłane zapytanie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania.
3. Brak odpowiedzi z serwisu w podanym w par. 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu terminie oznacza brak zainteresowania ze strony Serwisu na przesłane zapytanie czy ofertę lub odpowiedź przeczącą na wysłane zapytanie.


§3
ZAWARCIE UMOWY

1. Wszelkie treści zawarte na stronie głównej Serwisu, jak i na poszczególnych jego podstronach należy traktować jedynie i wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę.
2. Umowa z meetmedia na wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu zostaje zawarta w formie pisemnej. W celu zawarcia umowy należy wypełnić wstępne zamówienie i określić pakiet, którym zamawiający jest zainteresowany. Następnie meetmedia kontaktuje się z zamawiającym i przesyła projekt umowy. Po ustaleniu warunków umowy i jej zawarciu meetmedia przystępuje do jej wykonania zgodnie z zapisami umowy.
3. Umowa ze strony zamawiającego może zostać zawarta tylko przez osobę fizyczną mającą ukończone lat 18 oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. To samo wymaganie dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych, osób fizycznych oraz innych podmiotów.
4. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody oraz poniesione koszty przez osoby lub inne podmioty w imieniu których nie działały osoby pełnoletnie, działały osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoby nienależycie umocowane.


§4
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie jest określone w zawartej umowie.


§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane w celu wystawienia rachunku lub faktury. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Klient Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane klienta oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
2. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie przez klienta zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie.


§6
PRAWA KONSUMENTA

1. meetmedia informuje osoby będące konsumentami na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, iż:
a) iż zawierana przez niego umowa z meetmedia jest umową na najem Sklepów internetowych oraz grafiki w pakietach oferowanych przez meetmedia,
b) meetmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 3 lok. 247, 02-691 Warszawa, zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480031, NIP nr 5213655443, REGON nr 146874757
c) adres poczty elektronicznej to: bok@marakon.pl, a kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem +48 502 850 100,
d) reklamacje mogą być składane na adres meetmedia sp. z o.o., ul. Obrzeżna 3 lok. 247, 02-691 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej bok@marakon.pl. Reklamacje są rozpoznawanej w terminie do 14 dni.
e) łączna cena jest określana przez Strony w umowie, a wcześniej jest podawana zgodnie z pakietami dostępnymi na stronach Serwisu,
f) płatność następować będzie w sposób i terminach wskazany w umowie,
g) terminy wykonania usług przez meetmedia są określane przez Strony w umowie,
h) czas trwania umowy jest określony w umowie.
2. Konsument ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej z meetmedia w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Konsument może wysłać na adres meetmedia oświadczenie o odstąpienie od umowy o następującej treści: Ja …………………………………………….. oświadczam, iż odstępuję do umowy zawartej w dniu …………………………. z meetmedia.


§7
ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wszedł w życie w dniu 10 października 2016 roku.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku dokonania zmiany regulaminu Serwis poinformuje o tym na swojej stronie internetowej wraz z informacją kiedy zmieniony regulamin wszedł w życie.
4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego uprawnionego organu za nieważne lub będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


Otrzymuj informacje o nowościach i rabatach